Nhà Mô-đun

Nhà lắp ghép 72 m2

Nhà Mô-đun

Nhà lắp ghép 54 m2

Nhà Mô-đun

Mẫu nhà lắp ghép 36 m2

Nhà Mô-đun

Mẫu nhà lắp ghép 18 m2